Những nguồn thông tin cần thiết và hữu ích về việc ăn chay (veganism)

Eating wisely…Thanks for the useful and humanly posts!

the mini hygge

“If you are not vegan, please consider going vegan. It’s a matter of nonviolence. Being vegan is your statement that you reject violence to other sentient being, to yourself, and to the environment, on which all sentient being depend”

–  Gary L Francione

“Nếu bạn không phải là một người ăn chay, làm ơn hãy nghĩ đến việc ăn chay. Đó là sự bất bạo lực. Việc ăn chay chính là lời cam kết của bạn rằng bạn từ chối sử dụng bạo lực lên những sinh vật khác, lên chính bản thân, và lên cả môi trường mà tất cả sinh vật đều đang dựa dẫm vào.”

–  Gary L Francione

Nhân dịp tháng 11 là tháng ăn chay toàn thế giới (World Vegan Month) và ngày 01/01 là ngày ăn chay toàn thế giới (World Vegan Day), cùng với việc hôm nay là tròn nửa năm mình bắt…

View original post 1,182 more words

Advertisements
Filed under: Photo

by

"The adventure doesn’t start, until something goes wrong"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.